Obchodní společnost ALBARELO s.r.o., IČO: 250 47 795, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140991 (dále jen „Albarelo“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a nebo služeb na portálu www.albarelo.cz (dále jen „VOP“).


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP společnosti Albarelo upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a nebo nákup zboží společnosti Albarelo (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Albarelo a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.albarelo.cz (dále jen „Portál Albarelo“) a nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Albarelo zboží a nebo službu. 

2. V aktuální nabídce zboží na Portálu Albarelo mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

3. Pokud Albarelo nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a nebo množstvím Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Albarelo je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Albarelo uzavře, zůstane uložená u společnosti Albarelo.

5. Společnost Albarelo může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Albarelo informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Albarelo, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

6. Společnost Albarelo je oprávněna prodej Zboží na Portálu Albarelo kdykoli ukončit.

II. Vymezení některých pojmů

1. Albarelo (prodávající) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.

2. Zákazník - (i) zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání; je to fyzická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím („Zákazník – spotřebitel“); (ii) zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím. („Zákazník – podnikatel“)

3. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

4. Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji na Portálu Albarelo za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

III. Uzavření Smlouvy

1. Albarelo na Portálu Albarelo nabízí ke koupi Zboží (včetně uvedení jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

2. Možnost uzavření Smlouvy se společností Albarelo za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Albarelo zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Albarelo a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Albarelo.

3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

4. Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu Albarelo. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Albarelo Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

5. Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „ OBJEDNAT“, případně „POKRAČOVAT K POKLADNĚ“.

6. V rámci rekapitulace objednávky Zákazník uvede v prvním kroku své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a volitelně také datum narození. Zároveň má Zákazník možnost založit si v tomto kroku Osobní účet.  Stisknutím tlačítka „POKRAČOVAT“ přejde Zákazník k druhému kroku. 

7. Ve druhém kroku Zákazník vyplní fakturační a dodací adresu a telefonní číslo a stisknutím tlačítka „POKRAČOVAT“ přejde k třetímu kroku. 

8. Ve třetím kroku zvolí Zákazník způsob přepravy. Cena přepravy je u jednotlivých způsobů uvedena. Stisknutím tlačítka „POKRAČOVAT“ přejde Zákazník ke čtvrtému kroku.

9. Ve čtvrtém kroku Zákazník zvolí platební metodu. . 10. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Následně Zákazník zaškrtnutím zaškrtávacího políčka (checkboxu) potvrdí, že se seznámil s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat. Objednávku Zákazník dokončí a odešle společnosti Albarelo kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“. Smlouva mezi Albarelo a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka(dále jen „Objednávka“). 

11. Albarelo neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi Objednávku, a to tak, že potvrdí, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

12. Albarelo je vždy oprávněna v závislosti na charakteru či rozsahu Objednávky či v případě pochybností týkajících se Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně nebo též telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je příslušná Objednávka neplatná, resp. že byla v důsledku jejího nepotvrzení zrušena.

13. Albarelo Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Albarelo předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost. 

14. Objednávky jsou závazné a Zákazník je povinen příslušné Zboží uhradit některým ze způsobů stanovených v těchto VOP a Zboží řádně převzít v dohodnutém místě a čase, přičemž pokud tak neučiní a Zboží v dohodnutém místě a čase nepřevezme, nezbavuje jej nepřevzetí Zboží povinnosti uhradit cenu Zboží a/nebo též cenu dopravy.

115. V souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění společnost Albarelo nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží při jeho převzetí. Daňový doklad bude bude zaslán Zákazníkovi bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce a také bude následně ke stažení na Osobním účtu Zákazníka na Portálu Albarelo.

16. Albarelo je oprávněna prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný minimální věk Zákazníka prokázán, je Albarelo oprávněna Smlouvu neuzavřít, případně odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou, zejména cenu dopravy.

17. Zákazník bere na vědomí, že Albarelo není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a nebo podmínky užití Portálu Albarelo.

Zákazník (fyzická osoba) vůči společnosti Albarelo prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, že nebude objednávat na Portálu Albarelo takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, přičemž současně uvádí, že veškeré údaje, které poskytuje společnosti Albarelo, jsou pravdivé, úplné, aktuální, přesné a správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží a že se před zahájením užívání Portálu Albarelo důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

IV. Změna a zrušení Objednávky

1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Albarelo, tedy od okamžiku uzavření Smlouvy. Změna Objednávky je možná pouze ze strany společnosti Albarelo, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Albarelo za tímto účelem telefonicky či písemně kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

2. Zrušení Objednávky je možné ze strany Zákazníka - spotřebitele učinit písemně, a to nejpozději do 15:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení Zboží může Zákazník změnit se souhlasem společnosti Albarelo pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka - spotřebitele od Smlouvy odstoupit. 

3. Zákazník je při změně či zrušení Objednávky učiněném v souladu s těmito VOP povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

4. Zákazník – podnikatel může objednávku zrušit pouze se souhlasem společnosti Albarelo.

V. Osobní účet

1. Zákazník může objednávat Zboží ze svého osobního účtu, který si zaregistroval na Portálu Albarelo (dále jen „Osobní účet“) nebo bez registrace přímo z webového rozhraní Portálu Albarelo.

2. Při registraci a zřízení Osobního účtu a také při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správné a úplné údaje. Údaje uvedené v Osobním účtu je Zákazník při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat prostřednictvím příslušné funkce webového rozhraní Portálu Albarelo. 

3. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Osobního účtu a bere na vědomí, že Albarelo nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka. Zákazník není ve vlastním zájmu oprávněn umožnit využívání osobního účtu třetím osobám.

4. Albarelo může zrušit Osobní účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

5. Zákazník bere na vědomí, že Osobní účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

VI. Odstoupení od Smlouvy 

1. Ustanovení tohoto článku VI. VOP se vztahuje pouze na Zákazníky – spotřebitele.

2. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník, který Smlouvu uzavřel jako Spotřebitel, má právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Zboží.

3. V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Albarelo předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy písemně společnosti Albarelo nebo prostřednictvím Portálu Albarelo a zaslat Zboží na své náklady na adresu Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2.

4. Pro vyloučení veškerých pochybností Albarelo v souladu s příslušnými ustanoveními § 1837 občanského zákoníku prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo týká-li se Zboží, u něhož uplynula doba spotřeby nebo doba minimální trvanlivosti.

5. Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku odpovídá společnosti Albarelo za snížení hodnoty Zboží v důsledku nevhodného nakládání se Zbožím s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Takovým nevhodným nakládáním může být v případě vína zejména skladování při nízkých teplotách pod 0° C nebo při vysokých teplotách nad 30° C, vystavení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla apod. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. VI. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil. Zákazník se zavazuje vrátit Zboží na adresu sídla Albarelo: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2.

VII. Práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

1. Zákazník je povinen předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Albarelo, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady např. u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití, reklamuje Zákazník Zboží při jeho převzetí u společnosti Albarelo. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese v sídle podnikání společnosti Albarelo nebo prostřednictvím Portálu Albarelo a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Albarelo tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Albarelo jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Albarelo dále informuje Zákazníka, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit při převzetí či neprodleně po jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Albarelo za vady může upravit reklamační řád Albarelo.

2. V případě reklamace části nebo celé objednávky bude Zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad zaslán Zákazníkovi e-mailem.

3. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a pokud je Zákazník ve vztahu ke společnosti Albarelo spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4. Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá vždy právo odstoupit od Smlouvy.

5. Albarelo je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, dodává Albarelo Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Albarelo.

6. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

8. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Albarelo způsobila porušením své povinnosti.

9. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

10. Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

a. Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,

b. Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží,

c. Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

d. Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána

e. Vyplývá-li to z povahy Zboží.

11. Záruční doba běží od dodání Zboží společností Albarelo Zákazníkovi. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Albarelo.

12. Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Albarelo a vadné Zboží společnosti Albarelo předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

13. Albarelo je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení e-mailem o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Albarelo zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Albarelo nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

14. Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

15. Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Albarelo nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

VIII. Cena Zboží a platební podmínky

1. Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na daňovém dokladu.

2. Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

a. bezhotovostně platební či kreditní kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány příslušné banky (tzn. Kaucí); 

b. hotově kurýrovi při převzetí Zboží; Zákazník je v případě tohoto způsobu platby povinen mít k dispozici bankovky přiměřené hodnoty ve vztahu k celkové hodnotě Objednávky, jejíž cenu při osobním převzetí hradí;

c. jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu Albarelo

3. Ceny Zboží uvedené na Portálu Albarelo jsou uvedeny včetně DPH.

4. Pro vyloučení pochybnosti Albarelo prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

5. Platba bezhotovostně platební kartou (Kauce). Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Albarelo není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6. Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Albarelo vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka. Daňový doklad bude také ke stažení v Osobním účtu Zákazbíka na Portálu Albarelo.

IX. Odpovědnost a záruky

1. Albarelo nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Albarelo využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

2. Albarelo nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Albarelo způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

3. Albarelo nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Albarelo. Albarelo nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Albarelo ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Albarelo nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

4. Albarelo neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Albarelo, a to zejména provozovatelů platebních systémů, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

5. Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Albarelo dostupnost Zboží negarantuje. Dostupnost Zboží může Zákazník ověřit online a Objednávka bude dokončena v případě, že Zboží je na skladě či pokud je Zboží dostupné. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli jiných důvodů na straně společnosti Albarelo vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní a strany v takovém případě dohodnou další postup ohledně objednání či doručení Zboží.

6. Albarelo také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především, nikoli však výlučně, z důvodů uvedených v ust. § 2924 občanského zákoníku.

X. Alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník, který je fyzickou osobou, je starší 18 let, k předání Zboží nedojde a Albarelo je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by Zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

XI. Další práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Albarelo (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Albarelo výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Albarelo.

2. Zákazník není oprávněn používat Portál Albarelo způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Albarelo. Portál Albarelo je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Albarelo, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Albarelo.

3. Zákazník užívá Portál Albarelo na vlastní riziko, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Albarelo jsou pouze ilustrativní.

4. Albarelo neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Albarelo, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

5. Albarelo si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Portálu Albarelo.

6. Albarelo není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

XII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

S osobními údaji Zákazníka bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů Zákazníka naleznete zde.

XIII. Doručování korespondence

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (e-mailem), případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty adresáta zprávy. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím Portálu Albarelo nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí vždy právním řádem České republiky. Řešení případných sporů v souvislosti s Objednávkami či dodáním Zboží, jakož i jakkoli jinak v souvislosti se smluvním vztahem mezi Zákazníkem a Albarelo je plně v jurisdikci soudů České republiky, přičemž věcně a místně příslušným je vždy obecný soud podle aktuálního sídla společnosti Albarelo.

2. Zákazníci - spotřebitelé se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

3. Albarelo je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

5. Kontaktní údaje zákaznické podpory Albarelo jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@albarelo.cz, telefonní číslo: +420 702 217 077 (ve všední den 8 - 16. hod.). Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit e-mailem na adrese: info@albarelo.cz

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

Tato verze Všeobecných obchodních podmínek je účinná od 2.12.2019

 

close Nákupní košík